Junák - český skaut, středisko Kalich Tábor, z. s. středisko Kalich Tábor

Jak to funguje v oddíle?

"Naše Anička je světluška družiny Žížalky z oddílu Modřinky a její družinová rádkyně je Terka." Že už jste ztraceni? Nerozumíte? Dobrá, tedy pěkně po pořádku... A začněme od toho nejdůležitějšího a nejmenšího.

Družina
Je základním kamenem naší organizace a zároveň nejmenší základní výchovnou jednotkou. Zpravidla čítá 5-10 členů přibližně stejného věku. Družina se schází obvykle jednou týdně v klubovně k družinové schůzce trvající 1,5-2,5 hodiny. Družinu vede a program schůzky připravuje rádce družiny se svým podrádcem, což jsou zkušenější a starší členové oddílu. Družina také společně vyráží na družinové výpravy v průběhu roku.

V oddíle mohou existovat podle věku tyto družiny:

  • světlušek/vlčat/žabiček - nejmladších skautů/skautek do 10ti let
  • skautek/skautů - mladší skauti/skautky 11 - 15let
  • rangers/roverů - starší skauti/skautky 15+

Každá družina má zpravidla svůj název, znak, vlajku a pokřik, kterým zahajuje a ukončuje svou družinovou schůzku.

Oddíl
Je nejmenší organizační jednotkou, jakousi rodinou, sdružující a zajišťující činnost jednotlivých družin. Oddíly mohou být čistě chlapecké, dívčí, či koedukované. Dále můžeme často hovořit o spacializaci oddílu - vodácký, ekumenický, indiánský, ... což však nic nemění na principech a základních kamenech skautingu, jen je oddíl zaměřen více na některou oblast, či dovednost.

Oddíl se zpravidla skládá z několika (2-5) družin o celkovém počtu 20-50ti členů. V čele oddílu stojí vedoucí oddílu s jedním, případně více zástupci a řídí chod oddílu jako celku a zodpovídá za činnost i výchovný program družin.

A protože vedoucí oddílu nemůže zpravidla zvládnout vše sám a vědět o všem , co se děje na družinových schůzkách (ač by měl), má v některých větších oddílech k sobě oddílového rádce a podrádce, kteří dozorují, případně pomáhají družinovým rádcům s vedením jejich družin.

Aby bylo dosaženo provázanosti všech družin oddílu, pořádají se oddílové výpravy za účasti všech družin, případně jiné oddílové akce společné pro všechny členy oddílu bez rozdílu věku i družin. Vrcholem je vždy letní tábor celého oddílu, kde je možné naplnit a zůročit celoroční výchovnou práci v družinách i upevnit oddílová přátelství skrze společně prožitá dobrodružství.

A samozřejmě, oddíl má svůj název, znak, vlajku, pokřik a další tajemství...

Oddíl však sám o sobě v dnešním světě razítek a formulářů existovat nemůže (nemá právní subjektivitu), proto jsou oddíly vždy začleněny do vyšší organizační jednotky Junáka - střediska, které již má právní subjektivitu a proto za chod oddílů právně zodpovídá. Ale to už je jiný příběh...

Kam dál?